TABLE 1

Time 1 Recruitment

Wk Postbirth4–66–88–1010–1212–1414–1616–18
CasesxxXxX
ControlsxXxXxXxx
  • x: original recruitment schedule; X: extended recruitment schedule; —, no recruitment activity.